Regulamin usługi newsletter


Regulamin usługi newsletter 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1.Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich świadczona jest usługa newsletter stanowiąca usługę świadczoną drogą elektroniczną (dalej jako: „Newsletter” lub „Usługa Newsletter”) w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem: https://www.dobiegania.pl (dalej jako: „Serwis”). Newsletter prowadzony jest przez SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Olsztynie, ul. Marka Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000724788, NIP 7390202240, REGON 510525357, adres e-mail: kontakt@dobiegania.pl, telefon: +48 89 506 55 03 (dalej jako: „Usługodawca”).

2.Usługa Newsletter przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje osobowość prawną (dalej: jako „Usługobiorca”). Usługobiorcy, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązują się uzyskać oraz przedłożyć na żądanie Usługodawcy zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usługi Newsletter, o ile w ich przypadku Usługa Newsletter nie ma charakteru umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. 

3.Usługodawca wskazuje następujące wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usługi Newsletter: 

1)komputer (lub inne urządzenie podobne np. tablet) z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 20 i wyższej, Chrome w wersji 40 i wyższej, Safari w wersji 8 i wyższej), a w przypadku udostępnienia numeru telefonu w celu świadczenia Usługi Newsletter także telefon komórkowy; 

2)aktywną obsługę JavaScript oraz zapis plików Cookies (w przeglądarce internetowej);

3)aktywny adres e-mail.

4.Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Usługi Newsletter w sposób zgodny z Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności poprzez podanie prawdziwych danych i nie naruszanie praw lub dóbr osobistych osób trzecich) oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. 

 

§ 2 Zasady świadczenia Usługi Newsletter 

1.Usługa Newsletter świadczona jest na żądanie Usługobiorcy.

2.Umowa o świadczenie Usługi Newsletter ma charakter nieodpłatny i zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.Usługobiorca ma możliwość zapisu do Usługi Newsletter poprzez formularze zapisu dostępne w ramach Serwisu. Udostępnienie adresu e-mail jest niezbędne do świadczenia Usługi Newsletter. W celu realizacji Usługi Newsletter, Usługobiorca może udostępnić także numer telefonu komórkowego. W takim przypadku Usługa Newsletter będzie świadczona w formie wiadomości e-mail i SMS.

4.Przedmiotem Usługi Newsletter jest: 

1)Przesyłanie na wybrane przez Usługobiorcę środki komunikacji elektronicznej (e-mail, opcjonalnie telefon), w formie wiadomości e-mail oraz sms, informacji handlowych o produktach, promocjach, rabatach, konkursach i wydarzeniach związanych z działalnością Usługodawcy. Przy czym, w przypadku podania przez Usługobiorcę w ramach zapisu do usługi także imienia lub miasta, przesyłane informacje handlowe są odpowiednio personalizowane: w oparciu o płeć (np. poprzez wysyłkę informacji handlowych o produktach przeznaczonych dla kobiet) lub lokalizację (np. poprzez wysyłkę informacji handlowych dotyczących promocji w sklepach stacjonarnych zlokalizowanych najbliższej miasta wskazanego przez Usługobiorcę);

2)Przesyłanie na wybrane przez Usługobiorcę środki komunikacji elektronicznej (e-mail, opcjonalnie telefon), w formie wiadomości e-mail oraz sms, dodatkowych informacji handlowych (niezależnie od informacji wskazanych w punkcie 1 niniejszego ustępu), zawierających spersonalizowane oferty lub rabaty, dostosowane do zainteresowań i preferencji Usługobiorcy, ale nie wpływające w sposób istotny na jego decyzje (w oparciu o dane osobowe udostępnione w ramach Serwisu, w szczególności poprzez korzystanie przez Usługobiorcę z innych usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną np. konto klienta, formularz zamówień). 

5.W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newsletter niezbędne jest wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:

1)Udostępnienie co najmniej adresu e-mail w odpowiednim polu formularza zapisu Usługi Newsletter, dostępnego w ramach Serwisu oraz zaznaczenie checkbox’a z potwierdzeniem chęci otrzymywania informacji handlowych, zgodnie z treścią Regulaminu;

2)Potwierdzenie zapisu poprzez kliknięcie przycisku „potwierdzam zapis” znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej przez Usługodawcę na udostępniony przez Usługobiorcę adres e-mail.

6.Korzystanie z Newslettera rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia zapisu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu. 

7.Usługobiorca może w każdej chwili (bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów) zrezygnować z otrzymywania Newslettera. W tym celu Usługobiorca może skorzystać z linku dezaktywacyjnego znajdującego się w każdej wiadomości e-mail otrzymanej w ramach świadczonej usługi, wysłać wiadomość e-mail z informacją o rezygnacji na adres Usługodawcy wskazany w treści Regulaminu lub skorzystać z funkcjonalności Newsletter w ramach usługi konta klienta, świadczonej w Serwisie. Z chwilą dokonania rezygnacji umowa o świadczenie Usługi Newsletter ulega rozwiązaniu. 

8.Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Newsletter za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, z ważnych powodów takich jak:

1)Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkująca zmianą wzajemnych praw i obowiązków stron umowy o świadczenie Usługi Newsletter; 

2)Zmiana zakresu lub zakończenie świadczenia Usługi Newsletter przez Usługodawcę.

9.Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Newsletter za 7- dniowym okresem wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu. 

10.Usługodawca wysyła oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi Newsletter, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu, w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres udostępniony przez Usługobiorcę przy zawarciu umowy o świadczenie Usługi Newsletter.

 

§ 3 Reklamacje

1.Reklamacje związane z korzystaniem z Usługi Newsletter można składać na przykład:

1)w formie pisemnej, wysyłając reklamację na adres: SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Olsztynie, Dział Reklamacji ul. Hozjusza 1r, 10-041 Olsztyn; 

2)drogą elektroniczną, wysyłając reklamację na adres e-mail: dane@sportowysklep.pl.  

2.Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej zgłoszenia. 

3.Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało co najmniej: opis powodu złożenia reklamacji oraz dane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi. 

 

§ 4 Dane Osobowe

1.Administratorem danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w ramach Usługi Newsletter jest Usługodawca.

2.Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w celu świadczenia Usługi Newsletter. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia Usługi Newsletter. 

3.Usługodawca wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: dane@sportowysklep.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 511 793 443. 

4.Usługobiorca ma prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych (w wypadku przetwarzania danych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

5.Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych u Usługodawcy znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej w ramach Serwisu. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.07.2019 r. i jest dostępny pod adresem https://dobiegania.pl/content/regulamin-usugi-newsletter,2460.html 

2.Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

3.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umowy o świadczenie Usługi Newsletter następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę wiadomości e-mail na adres wskazany przez Usługobiorcę. 

4.Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku: 

1)Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkującej zmianą wzajemnych praw i obowiązków stron umowy o świadczenie Usługi Newsletter;

2)Zmiany zakresu lub treści Usługi Newsletter przez Usługodawcę (np. poprzez dodanie lub usunięcie poszczególnych funkcjonalności). 

5.Usługodawca poinformuje Usługobiorcę, o każdej zmianie niniejszego Regulaminu, w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres udostępniony przez Usługobiorcę przy zawarciu umowy o świadczenie Usługi Newsletter. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 14 dni od dnia zawiadomienia Usługobiorcy.